Prověřená společnost

Informace a podmínky o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Czech K & G, spol. s r.o. se sídlem: Na Spojce 510/11, 101 00 Praha 10 Vršovice, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 74852. Identifikační číslo: 26151804 ( dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce: Czech K & G, spol. s r.o.
Kontaktní osoba: Jarmila Kopřivová
Tel. kontakt: 271 726 061
E-mail:
czechkg@czechkg.cz

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce nejmenoval žádného pověřence.

3. Osobní údaje
Podle § 4 písmo a) zákona č. 101/2000 Sb., „osobními údaji” rozumí „veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby”.

Kupující, který je fyzickou osobou, bere na vědomí, že aby mohla být jeho objednávka realizována je nezbytné, aby byly u prodávajícího uloženy (a dále v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subjektům za účelem realizace kupní smlouvy) následující osobní údaje: jména, příjmení, IČO, sídlo/místo podnikání, nebo bydliště, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

4. Účel zpracování
Prodávající se zavazuje osobní údaje chránit a poskytnout je třetím osobám pouze v nezbytně nutném rozsahu pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, pro účely splnění svých právních povinností a pro účely svých oprávněných zájmů. V tomto rozsahu se pro zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas kupujícího.
Prodávající je oprávněn v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů (Zákon o některých službách informační společnosti) použít adresu elektronické pošty pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků a služeb a dalších informací o svých výrobcích a službách. Kupující má vždy možnost při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení či informace, toto zasílání bezplatně odmítnout. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou zasílatelské společnosti a další subjekty, které se podílejí na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodním organizacím.

5. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Díky právu na přístup k vašim osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat, abychom vám doložili ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

6. Právo na výmaz
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás
zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě
vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému
všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 14 dnů.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy
smažeme i všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O
dokončení výmazu vás budeme/budu informovat na e-mail.

7. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte
právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc
rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom případné pochybení mohli napravit.

8.Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

Translate »